tran khoa

tran khoa

สมาชิก

trankhoa856325@gmail.com

  Cách Trồng Cây Mai Vàng Sau Tết (9 อ่าน)

20 มี.ค. 2567 11:32

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y Mai V&agrave;ng (Ochna integerrima) l&agrave; loại c&acirc;y cảnh rất được ưa chuộng tại Việt Nam v&agrave; c&aacute;c quốc gia Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; kh&aacute;c. Đặc biệt tại Việt Nam, ch&uacute;ng được coi l&agrave; biểu tượng của Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n, l&agrave;m tăng vẻ đẹp của ng&ocirc;i nh&agrave; v&agrave; mang lại may mắn v&agrave; thịnh vượng cho gia chủ.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y Mai V&agrave;ng l&agrave; c&acirc;y bụi c&oacute; th&acirc;n gỗ, thường đạt chiều cao từ 1-3 m&eacute;t, c&oacute; l&aacute; nhỏ m&agrave;u xanh đậm. Ch&uacute;ng c&oacute; hoa độc đ&aacute;o, c&oacute; c&aacute;nh hoa m&agrave;u v&agrave;ng s&aacute;ng với những đốm đen đặc trưng, l&agrave;m tăng sức h&uacute;t v&agrave; t&iacute;nh độc đ&aacute;o của c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Những c&acirc;y n&agrave;y thường được trồng trong vườn nh&agrave;, s&acirc;n, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, đường phố v&agrave; khu du lịch. Ch&uacute;ng c&oacute; thể được trồng trong chậu hoặc trực tiếp v&agrave;o đất. Ngo&agrave;i ra, c&acirc;y Mai V&agrave;ng c&ograve;n được sử dụng trong c&aacute;c nghi lễ, đ&aacute;m cưới, tang lễ v&agrave; c&aacute;c dịp lễ hội kh&aacute;c.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ch&uacute;ng đại diện cho một biểu tượng văn h&oacute;a quan trọng tại Việt Nam, được đ&aacute;nh gi&aacute; kh&ocirc;ng chỉ v&igrave; sức h&uacute;t mỹ thuật m&agrave; c&ograve;n v&igrave; &yacute; nghĩa tinh thần v&agrave; văn h&oacute;a s&acirc;u sắc của ch&uacute;ng. Do đ&oacute;, c&acirc;y Mai V&agrave;ng đ&atilde; trở th&agrave;nh một lo&agrave;i c&acirc;y đặc trưng tại Việt Nam, được y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; t&ocirc;n vinh.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Hiện nay, c&oacute; khoảng 30 lo&agrave;i c&acirc;y Mai V&agrave;ng tr&ecirc;n c&aacute;c điểm </span>lấy mai v&agrave;ng b&aacute;n tết gi&aacute; sỉ<span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">. Tuy nhi&ecirc;n, lo&agrave;i phổ biến v&agrave; được sử dụng rộng r&atilde;i nhất l&agrave; c&acirc;y Mai V&agrave;ng đỏ (Ochna integerrima), c&ograve;n được biết đến với t&ecirc;n gọi Mai V&agrave;ng Việt Nam. C&aacute;c lo&agrave;i kh&aacute;c bao gồm c&acirc;y Mai V&agrave;ng t&iacute;m (Ochna atropurpurea), c&acirc;y Mai V&agrave;ng trắng (Ochna albicans), c&acirc;y Mai V&agrave;ng Hội An (Ochna hoiana), c&acirc;y Mai V&agrave;ng đen (Ochna serrulata), c&acirc;y Mai V&agrave;ng đ&aacute; (Ochna obtusata), v&agrave; nhiều lo&agrave;i kh&aacute;c nữa. Tuy nhi&ecirc;n, hầu hết c&aacute;c lo&agrave;i kh&aacute;c kh&ocirc;ng được sử dụng nhiều như c&acirc;y Mai V&agrave;ng đỏ v&agrave; thiếu gi&aacute; trị thẩm mỹ v&agrave; kinh tế của Mai V&agrave;ng Việt Nam.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đặc Điểm v&agrave; Y&ecirc;u Cầu Đất Đối Với C&acirc;y Mai V&agrave;ng</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y </span>mai v&agrave;ng đột biến nhị ngọc to&agrave;n<span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> c&oacute; c&aacute;c đặc điểm thực vật sau:</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Ch&uacute;ng l&agrave; c&acirc;y gỗ, thường cao 1-3 m&eacute;t, c&oacute; nhiều c&agrave;nh ph&acirc;n nh&aacute;nh ph&aacute;t triển nhanh ch&oacute;ng.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- L&aacute; của c&acirc;y Mai V&agrave;ng nhỏ, thường được sắp xếp đối xứng tr&ecirc;n c&aacute;c c&agrave;nh. Ch&uacute;ng c&oacute; m&agrave;u xanh đậm, h&igrave;nh bầu dục hoặc oval, chiều d&agrave;i từ 2-8cm.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Hoa của c&acirc;y Mai V&agrave;ng m&agrave;u v&agrave;ng s&aacute;ng, h&igrave;nh sao, c&oacute; năm c&aacute;nh hoa, mỗi c&aacute;nh khoảng 2-3cm đường k&iacute;nh. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, ch&uacute;ng c&oacute; những đốm đen tr&ecirc;n c&aacute;nh hoa, l&agrave;m tăng th&ecirc;m vẻ đẹp độc đ&aacute;o của c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Quả của c&acirc;y Mai V&agrave;ng giống hạt hạnh nh&acirc;n, chuyển sang m&agrave;u đỏ tối khi ch&iacute;n, c&oacute; đường k&iacute;nh khoảng 1cm.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y Mai V&agrave;ng ph&aacute;t triển tốt ở c&aacute;c v&ugrave;ng nhiệt đới v&agrave; cận nhiệt đới. Ch&uacute;ng thường mọc ở c&aacute;c khu vực c&oacute; độ cao từ 0-800 m&eacute;t so với mực nước biển. Những c&acirc;y n&agrave;y ưa đất c&oacute; pH từ 5-6.5, tho&aacute;t nước tốt v&agrave; gi&agrave;u chất dinh dưỡng. Ch&uacute;ng c&oacute; thể chịu được mức độ &aacute;nh s&aacute;ng kh&aacute;c nhau, nhưng ph&aacute;t triển tốt dưới &aacute;nh nắng trực tiếp.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Mẹo chăm s&oacute;c c&acirc;y Mai sau Tết để đảm bảo ra hoa v&agrave;o năm sau</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đối với c&aacute;c chậu c&acirc;y Mai trong nh&agrave; trong dịp Tết, v&igrave; ch&uacute;ng kh&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n nhận được &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời, ch&uacute;ng sẽ kh&ocirc;ng thể quang hợp. Sau một thời gian, l&aacute; c&acirc;y sẽ trở n&ecirc;n mỏng đi, m&agrave;u xanh nhạt hơn v&agrave; những c&agrave;nh sẽ yếu đi. Một số chậu được phun c&aacute;c chất k&iacute;ch th&iacute;ch ra hoa, ảnh hưởng đến chu kỳ ra hoa của c&acirc;y Mai. Trong thời gian n&agrave;y, bạn cần cung cấp lượng nhựa maximum để nu&ocirc;i dưỡng hoa, v&igrave; ch&uacute;ng sẽ kh&ocirc; h&eacute;o. Nếu kh&ocirc;ng chăm s&oacute;c tốt cho hoa Mai sau thời kỳ n&agrave;y, ch&uacute;ng c&oacute; thể kh&ocirc;ng ra hoa v&agrave;o năm sau.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tỉa C&agrave;nh Phụ - Trồng C&acirc;y Mai sau Tết</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau Tết, đưa c&acirc;y ra ngo&agrave;i v&agrave; để n&oacute; dưới b&oacute;ng c&acirc;y. Tiếp x&uacute;c trực tiếp với &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời c&oacute; thể l&agrave;m ch&aacute;y l&aacute;. Tỉa những c&agrave;nh d&agrave;i, loại bỏ nụ v&agrave; hoa. Tốt nhất l&agrave; tỉa c&agrave;nh Mai kh&ocirc;ng muộn hơn ng&agrave;y 15 v&agrave; 20 &acirc;m lịch. Th&ocirc;ng thường, một phần ba của c&aacute;c c&agrave;nh Mai được tỉa.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xử L&yacute; Rễ - Trồng C&acirc;y Mai sau Tết</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau một năm ph&aacute;t triển trong chậu, hệ thống rễ của c&acirc;y trở n&ecirc;n kiệt sức v&agrave; thiếu dinh dưỡng. Do đ&oacute;, bạn cần phải xử l&yacute; rễ v&agrave; loại bỏ to&agrave;n bộ đất từ chậu. Sử dụng k&eacute;o cắt để cắt bỏ tất cả c&aacute;c rễ nhỏ, chỉ để lại những rễ lớn để tr&aacute;nh ảnh hưởng đến sự ph&aacute;t triển của c&acirc;y. Sau khi cắt, bạn c&oacute; thể ng&acirc;m rễ c&acirc;y trong dung dịch nước v&ocirc;i pha lo&atilde;ng khoảng 15 ph&uacute;t để loại bỏ bất kỳ t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y bệnh n&agrave;o. Về đất trong chậu, tốt nhất l&agrave; sử dụng hỗn hợp của đất mịn v&agrave; ph&acirc;n hữu cơ. Sau đ&oacute;, trồng c&acirc;y Mai lại. Đặc biệt trong tuần đầu, giữ c&acirc;y ở khu vực b&oacute;ng m&aacute;t; trong tuần thứ hai, c&acirc;y sẽ mọc l&aacute; mới.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Với phương ph&aacute;p tr&ecirc;n, c&acirc;y Mai của bạn sẽ ho&agrave;n to&agrave;n khỏe mạnh v&agrave; ph&aacute;t triển mạnh mẽ, đảm bảo ra hoa v&agrave;o dịp Tết tới.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cung Cấp Dinh Dưỡng Bổ Sung Cho C&acirc;y</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sử dụng khoảng 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; pha lo&atilde;ng trong 10 l&iacute;t nước để phun l&ecirc;n l&aacute; v&agrave; xung quanh gốc c&acirc;y. Nếu c&acirc;y mọc mạnh v&agrave; ph&aacute;t triển mạnh mẽ, bạn kh&ocirc;ng cần phải b&oacute;n ph&acirc;n nữa. Nếu c&acirc;y vẫn chậm chạp mọc l&aacute;, bạn c&oacute; thể sử dụng ph&acirc;n l&aacute; để k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển, tưới nước xung quanh gốc c&acirc;y v&agrave; phun l&ecirc;n c&acirc;y. (Chỉ sử dụng khi c&acirc;y thực sự yếu.)</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bạn c&oacute; thể t&igrave;m hiểu th&ecirc;m c&aacute;ch chăm c&acirc;y mai tại: </span>bonsai mai v&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bảo Vệ C&acirc;y Khỏi S&acirc;u Bệnh</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sự ấm &aacute;p của m&ugrave;a xu&acirc;n l&agrave;m cho c&acirc;y ph&aacute;t triển tốt, nhưng cũng l&agrave; m&ugrave;a khi c&aacute;c bệnh tật ph&aacute;t triển mạnh mẽ. Do đ&oacute;, bạn n&ecirc;n sử dụng thuốc trừ s&acirc;u chứa Hexaconazole v&agrave; Fipronil để phun l&ecirc;n c&acirc;y khoảng 10 ng&agrave;y sau khi tỉa c&agrave;nh lần đầu v&agrave; lại sau khi c&acirc;y mới mọc l&aacute;. Điều n&agrave;y gi&uacute;p loại bỏ nấm v&agrave; nấm mốc tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y v&agrave; rễ.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai v&agrave;ng kh&aacute; mạnh mẽ v&agrave; kh&aacute;ng bệnh tốt nếu được trồng v&agrave; chăm s&oacute;c đ&uacute;ng c&aacute;ch. Tuy nhi&ecirc;n, vẫn c&oacute; một số bệnh v&agrave; s&acirc;u bọ c&oacute; thể g&acirc;y hại cho c&acirc;y mai v&agrave;ng. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số bệnh v&agrave; s&acirc;u bọ phổ biến gặp tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng:</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bệnh đốm l&aacute;: Do nấm g&acirc;y ra, l&agrave;m cho l&aacute; kh&ocirc; v&agrave; c&oacute; c&aacute;c đốm m&agrave;u đen n&acirc;u, ảnh hưởng đến sức khỏe của c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bệnh mục rễ: Do nấm g&acirc;y ra, l&agrave;m cho rễ c&acirc;y bị thối v&agrave; dẫn đến c&aacute;i chết của c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">S&acirc;u khoan th&acirc;n c&acirc;y: C&ocirc;n tr&ugrave;ng khoan v&agrave;o th&acirc;n c&acirc;y, l&agrave;m yếu c&acirc;y v&agrave; l&agrave;m cho n&oacute; dễ bị chết.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">S&acirc;u bệnh tr&aacute;i: S&acirc;u bệnh n&agrave;y ăn tr&aacute;i, tạo ra lỗ trong ch&uacute;ng, l&agrave;m giảm sản lượng của c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bệnh h&eacute;o hoa mai: Do nấm g&acirc;y ra, tạo ra một lớp sương mỏng tr&ecirc;n l&aacute; c&acirc;y, ảnh hưởng đến sức khỏe của n&oacute;.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Để ph&ograve;ng v&agrave; điều trị bệnh v&agrave; s&acirc;u bệnh tr&ecirc;n c&acirc;y mai v&agrave;ng, người trồng cần thường xuy&ecirc;n quan s&aacute;t sức khỏe của c&acirc;y, tưới nước đủ, v&agrave; b&oacute;n ph&acirc;n đ&uacute;ng c&aacute;ch. Ngo&agrave;i ra, họ n&ecirc;n sử dụng thuốc trừ s&acirc;u v&agrave; sản phẩm bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia để bảo vệ c&acirc;y mai v&agrave;ng khỏi bệnh v&agrave; s&acirc;u bệnh.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

tran khoa

tran khoa

สมาชิก

trankhoa856325@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้