tramanh3004123

tramanh3004123

สมาชิก

tramanh3004123@gmail.com

  BÍ QUYẾT CHĂM SÓC MAI VÀNG SAU TẾT ĐỂ NĂM SAU MAI LẠI RA NHIỀU HOA (23 อ่าน)

21 มี.ค. 2567 11:38

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">B&Iacute; QUYẾT CHĂM S&Oacute;C MAI V&Agrave;NG SAU TẾT ĐỂ NĂM SAU MAI LẠI RA NHIỀU HOA

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">I. Tại sao cần phải chăm s&oacute;c c&acirc;y mai sau tết?

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Hoa Mai kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; biểu tượng của m&ugrave;a xu&acirc;n m&agrave; c&ograve;n l&agrave; điểm nhấn kh&ocirc;ng thể thiếu trong kh&ocirc;ng gian sống của mỗi gia đ&igrave;nh.Vì v&acirc;̣y hãy tìm hi&ecirc;̉u xem gi&aacute; mai v&agrave;ng bao nhi&ecirc;u đ&ecirc;̉ mua cho gia đình mình trong ngày t&ecirc;́t. Sau những ng&agrave;y rực rỡ trong dịp Tết, c&acirc;y Mai bắt đầu suy yếu v&agrave; cần được phục hồi để chuẩn bị cho m&ugrave;a Tết tiếp theo. Chi ph&iacute; để mua một chậu Mai đẹp c&oacute; thể kh&aacute; cao, nhưng chỉ chưng được trong v&agrave;i ng&agrave;y tết ngắn ngủi. Do đ&oacute;, việc chăm s&oacute;c c&acirc;y Mai sau tết kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&aacute;ch tiết kiệm chi ph&iacute; m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p cho c&acirc;y phục hồi v&agrave; ra hoa nhiều hơn trong năm sau.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">II. Chi tiết c&aacute;c c&aacute;ch chăm s&oacute;c mai sau tết

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Th&ocirc;ng thường, c&oacute; 3 h&igrave;nh thức trồng mai sau tết:

<ul style="padding: 0px 40px; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">C&acirc;y mai trồng trong chậu chưng trong nh&agrave;: C&acirc;y mai thường gặp c&aacute;c vấn đề về sinh trưởng sau khi trải qua những ng&agrave;y tết trong nh&agrave;. Để c&acirc;y phục hồi, cần đưa c&acirc;y ra ngo&agrave;i trời để tiếp x&uacute;c với &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n. Loại bỏ hoa v&agrave; nụ c&ograve;n lại để c&acirc;y tập trung nu&ocirc;i lại bộ l&aacute;.

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">C&acirc;y mai trồng trong chậu chưng ngo&agrave;i s&acirc;n hoặc trong đất: C&acirc;y mai trồng ngo&agrave;i trời thường c&oacute; điều kiện sinh trưởng tốt hơn. Loại bỏ hoa v&agrave; nụ c&ograve;n lại, kh&ocirc;ng cần đưa c&acirc;y v&agrave;o b&oacute;ng r&acirc;m.

</li>
</ul>
<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&aacute;c bước chi tiết để chăm s&oacute;c mai sau tết:

<ul style="padding: 0px 40px; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Cắt tỉa hoa, c&agrave;nh nh&aacute;nh: Thời điểm ph&ugrave; hợp để cắt tỉa mai l&agrave; từ m&ugrave;ng 10 đến ng&agrave;y 20 của th&aacute;ng gi&ecirc;ng &acirc;m lịch. Loại bỏ hoa v&agrave; nụ để c&acirc;y tập trung dinh dưỡng nu&ocirc;i l&aacute;. Cắt bỏ c&aacute;c c&agrave;nh qu&aacute; d&agrave;i v&agrave; d&agrave;y để tạo d&aacute;ng c&acirc;y h&agrave;i h&ograve;a. Khi cắt tỉa, cần ch&uacute; &yacute; giữ lại &iacute;t nhất hai mắt l&aacute; tr&ecirc;n c&aacute;c nh&aacute;nh c&agrave;nh.

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Phun thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch sinh trưởng: Sau khi cắt tỉa, tiến h&agrave;nh phun thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch sinh trưởng cho c&acirc;y. Sử dụng thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch sinh trưởng kết hợp với vitamin B1 để c&acirc;y phục hồi nhanh ch&oacute;ng.

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Th&iacute;ch nghi c&acirc;y với &aacute;nh nắng: Khi c&acirc;y đ&atilde; bắt đầu phục hồi, đưa c&acirc;y ra nắng để th&iacute;ch nghi dần. Phun thuốc ph&ograve;ng trừ s&acirc;u bệnh để bảo vệ bộ l&aacute; mới của c&acirc;y.

</li>
</ul>
<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Chăm s&oacute;c mai sau tết đ&ograve;i hỏi sự ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; kỹ năng, nhưng kết quả sẽ l&agrave; những chậu mai ra hoa nhiều v&agrave; đẹp mắt, tạo điểm nhấn cho kh&ocirc;ng gian sống của bạn trong mỗi dịp Tết hoặc bạn có th&ecirc;̉ tìm hi&ecirc;̉u từ các chuy&ecirc;n gia chăm sóc tại nơi bán b&aacute;n mai v&agrave;ng bến tre

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">VỆ SINH V&Agrave; THAY ĐẤT CHO C&Acirc;Y MAI SAU TẾT: B&Iacute; QUYẾT CHĂM S&Oacute;C HIỆU QUẢ

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">I. Vệ sinh c&acirc;y sau khi tỉa c&agrave;nh:

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh việc tỉa c&agrave;nh mai, việc vệ sinh c&acirc;y l&agrave; bước quan trọng tiếp theo. Bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng một số phương ph&aacute;p đơn giản như sử dụng v&ograve;i nước mạnh để phun v&agrave;o c&acirc;y v&agrave; loại bỏ ho&agrave;n to&agrave;n rong r&ecirc;u v&agrave; nấm mốc.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, bạn cũng c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c hoạt chất tẩy rửa nấm mốc như Alexmax Copper, Benkona&hellip; pha theo liều lượng khuyến c&aacute;o v&agrave; phun v&agrave;o c&acirc;y, đặc biệt l&agrave; ở những vị tr&iacute; c&oacute; nhiều nấm mốc.N&ecirc;́u bạn mu&ocirc;́n mu&ocirc;́n m&ocirc;̣t laoij mai đặt bi&ecirc;̣t hãy tìm hi&ecirc;̉u xem mai vũ nữ ch&acirc;n d&agrave;i l&agrave; g&igrave; và bạn sẻ kh&ocirc;ng th&acirc;́t vọng khi mua nó.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">II. Tiến h&agrave;nh thay đất cho c&acirc;y mai trồng chậu:

<ul style="padding: 0px 40px; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tỉa bớt rễ v&agrave; thay đất: Sử dụng k&eacute;o cắt tỉa chuy&ecirc;n dụng để cắt bớt rễ gi&agrave; hoặc nhiễm nấm bệnh. Sau đ&oacute;, nhẹ nh&agrave;ng tạo bầu v&agrave; n&acirc;ng c&acirc;y l&ecirc;n đem ra khỏi chậu cũ. Tiếp tục cắt bỏ những rễ qu&aacute; d&agrave;i v&agrave; rễ chằng chịt b&ecirc;n dưới bầu, nhưng giữ lại rễ c&aacute;m để c&acirc;y h&uacute;t chất dinh dưỡng.

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Chọn đất trồng: Đất trồng mai n&ecirc;n được lựa chọn kỹ c&agrave;ng, chọn loại đất tơi xốp, gi&agrave;u dinh dưỡng. Bạn c&oacute; thể sử dụng đất sạch hữu cơ Sfarm chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho hoa c&acirc;y kiểng, đ&atilde; được phối trộn đầy đủ dinh dưỡng v&agrave; vi sinh vật ngăn ngừa nấm bệnh.

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Thực hiện thay đất: Với c&acirc;y mai mới được tỉa c&agrave;nh sơ qua, bạn c&oacute; thể tiến h&agrave;nh thay đất ngay sau khi tỉa. C&ograve;n với c&acirc;y bị tỉa nhiều, cần sử dụng keo liền sẹo gi&uacute;p vết cắt mau l&agrave;nh v&agrave; bảo vệ c&acirc;y khỏi c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y bệnh.

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Lưu &yacute; sau khi thay đất: Tr&aacute;nh b&oacute;n ph&acirc;n cho c&acirc;y ngay sau khi thay đất v&igrave; bộ rễ chưa thể hấp thụ dinh dưỡng. Đợi từ 15 đến 20 ng&agrave;y sau khi thay đất mới tiến h&agrave;nh b&oacute;n ph&acirc;n.

</li>
</ul>
<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">III. Một số lưu &yacute; khi chăm s&oacute;c c&acirc;y mai sau tết:

<ul style="padding: 0px 40px; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Khi vừa thay đất cho mai xong, kh&ocirc;ng n&ecirc;n b&oacute;n ph&acirc;n ngay lập tức.

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh phục hồi, c&acirc;y mai dễ bị tấn c&ocirc;ng bởi c&aacute;c loại s&acirc;u bệnh. Cần thực hiện phun thuốc ph&ograve;ng trừ nấm bệnh v&agrave; bọ trĩ định kỳ để bảo vệ c&acirc;y.

</li>
</ul>
<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Chăm s&oacute;c c&acirc;y mai sau tết đ&ograve;i hỏi sự chuẩn bị cẩn thận v&agrave; ki&ecirc;n nhẫn, nhưng kết quả sẽ l&agrave; c&acirc;y mai khỏe mạnh v&agrave; đẹp mắt, tạo điểm nhấn cho kh&ocirc;ng gian sống của bạn.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

tramanh3004123

tramanh3004123

สมาชิก

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้